Enkele voordelen*

  • tot 3 jaar geen aflossing en rente over de starterslening
  • starterslening maximaal
    € 30.000,--
  • de zekerheid van de gemeente/overheid

* afhankelijk per gemeente
Helder Hypotheek.nl staat voor een heldere en transparante beloning voor de hypotheekadviseur. Als u een financieel product afsluit dan betaalt u onze adviseur en hij wordt verder niet beloond door de bank of verzekeringsmaatschappij waar het financiële product is afgesloten. Het is volgens ons de enige en juiste manier om een onafhankelijk hypotheekadvies te geven. 

Disclamer website

De op deze website getoonde informatie wordt door Koopmetsubsidie.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Koopmetsubsidie.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Koopmetsubsidie.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Koopmetsubsidie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Koopmetsubsidie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Koopmetsubsidie.nl opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Koopmetsubsidie.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Koopmetsubsidie.nl niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Koopmetsubsidie.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Koopmetsubsidie.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Koopmetsubsidie.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Disclaimer email

De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor degene aan wie het is geadresseerd en kan vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde van dit bericht bent, is het niet toegestaan die informatie te gebruiken, te verspreiden of daaraan op enigerlei wijze bekendheid te geven. Mocht u dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoeken wij ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dit bericht onverwijld te vernietigen.
 
Koopmetsubsidie.nl staat niet in voor het bij de ontvanger juist en volledig overkomen van de informatie verzonden met dit bericht, noch voor hierbij overgebrachte virussen.

Rekenvoorbeeld

Een voorbeeld: U wilt een bestaande woning kopen van
€ 150.000. Om dit te bekostigen heeft u een totaal bedrag nodig van € 162.000. Hiervoor hebben wij rekening gehouden met 8% bijkomende kosten en een toetsrente van 5.6%.

Uw hypotheek ziet er dan als volgt uit:
Koopsom: 150.000,-
Kosten: 12.000,-
     
Totaal benodigd: 162.000,-
     
1e Hypotheek: 129.600,-
Statrerslening: 32.400,-
Eigen middelen: 0,-

Let op: Bij de Starterslening in dit voorbeeld mag de hoogte van de 1e hypotheek maximaal € 129.600 bedragen, met een rentevastheidsperiode van minimaal 10 jaar. Neem contact op met ons voor een berekening of deze hypotheek voor u haalbaar is. De starterslening is verschillend per gemeente, dit rekenvoorbeeld is dus indicatief.

© Koopmetsubsidie.nl 2009 - 2021 - disclaimer - colofon